ЧИТАЛИЩНА БИБЛИОТЕКА

Библиотеката разполага с 18 000 тома литература. Обслужва населението на града и се стреми да отговори на съвременните европейски стандарти.

Правилникът на библиотеката.

Правилникът на библиотеката. Правилникът на библиотеката при читалище “Христо Ботев 1907” –гр. Нови Искър е разработен въз основа на типови правила за обслужване на читателите, утвърдени от МК на 01.01.1995 г. Чл. 1. Настоящият правилник урежда взаимоотношенията на библиотеката с Прочетете повече…

II. Заемане на библиотечни документи за домашно ползване

Чл. 9. (1) Читателите могат да заемат за дома едновременно до 5 заглавия художествена и до 2 заглавия отраслова литература.
(2) Читателите не могат да вземат за дома следните библиотечни документи:
1. Скъпи и ценни библиотечни документи – архивни материали, справочни, библиографски и периодични издания.
Чл. 10. (1) Срокът за заемане за домашно ползуване се определя от библиотекаря за съответния библиотечен документ. (още…)

III. Услуги, които могат да получават читателите в библиотеката

Чл. 8. (1) Да заемат библ. документи за дома или ползуване в читалните зали срещу читателска карта.
(2) Да получават справки и информация за литература по дадена тема, библиографски данни за дадено заглавие, сведения за определени събития или лица по традиционни методи, или автоматизирано, указания за ползуване на библиотечните каталози, картотеки и библиографии за издирване на литература по интересуващите ги въпроси и др. п. (още…)

IV. Ползване на библиотечните документи в читалните

Чл.11. (1) Ползуването на библиотечните документи в читалните се извършва след представянето на заверена читателска карта. (2) Читателите имат право да ползуват изложените на свободен достъп броеве от получаваните през годината вестници и списания. (3) Всички библиотечни документи от основния Прочетете повече…

VI. Обезщетения

Чл. 13. Когато читателят не върне или не презапише заетите библиотечни документи в определения срок, той заплаща обезщетение, определено заповед на секретаря на читалището.
Чл. 14. (1) Когато читателят повреди заетия библиотечен документ и го направи негоден за ползуване, не го върне, защото го е загубил, или по друга независеща от него причина, той може да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр, с друго по-ново издание на същото заглавие или трябва да заплати обезщетение в размер не по-малък от петкратната стойност на библиотечния документ по актуализирани пазарни цени. Коефициентът за актуализация на цените се определя със заповед на секретаря на читалището. (още…)

V. Задължения на читателите

Чл. 12. На основание на Наредбата за запазване на библиотечните фондове, читателите са задължени:
1. Да ползуват библиотечните документи внимателно, да ги пазят чисти и да не ги повреждат.
2. Да преглеждат заетите библиотечни документи при получаването им и ако забележат повреди да съобщят на библиотекаря, който да отбележи повредите върху самия документ. (още…)