Закон за народните читалища

Обн., ДВ, бр. 89 от 22.10.1996 г., изм., бр. 95 от 21.10.1997 г., бр. 90 от 15.10.1999 г., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., бр. 47 от 22.06.2010 г., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г.
Библиотека закони – АПИС, т. 4, р. 3, № 580

Правилник за обслужване на читателите в Библиотеката при Читалище “Христо Ботев 1907” – гр.Нови Искър