Чл. 9. (1) Читателите могат да заемат за дома едновременно до 5 заглавия художествена и до 2 заглавия отраслова литература.
(2) Читателите не могат да вземат за дома следните библиотечни документи:
1. Скъпи и ценни библиотечни документи – архивни материали, справочни, библиографски и периодични издания.
Чл. 10. (1) Срокът за заемане за домашно ползуване се определя от библиотекаря за съответния библиотечен документ.
(2) Срокът може да бъде продължен по искане на читателя само, ако заетите библиотечни документи не се търсят в момента от други читатели. При продължаване на срока се носят всички заети библиотечни документи, за да бъде вписан в датника новия срок.
(3) Читателите сами вписват заетите библиотечни документи в читателския си картон, датата на връщане в датника и се подписват срещу всяко заглавие поотделно, (ако не се работи автоматизирано). Библиотекарят проверява правилността на вписаните библиотечни документи в читателския картон.
(4) При връщане на заетите библиотечни документи, библиотекарят проверява и се подписва или въвежда по съответния автоматизиран начин информация, че са приети обратно.