Чл. 8. (1) Да заемат библ. документи за дома или ползуване в читалните зали срещу читателска карта.
(2) Да получават справки и информация за литература по дадена тема, библиографски данни за дадено заглавие, сведения за определени събития или лица по традиционни методи, или автоматизирано, указания за ползуване на библиотечните каталози, картотеки и библиографии за издирване на литература по интересуващите ги въпроси и др. п.
(3) Да използуват справочния апарат на библиотеката чрез каталози, картотеки, справочно-библиографски фонд или автоматизирани системи.
(4) Да участвуват в провежданите от библиотеката инициативи.