Чл.11. (1) Ползуването на библиотечните документи в читалните се извършва след представянето на заверена читателска карта.
(2) Читателите имат право да ползуват изложените на свободен достъп броеве от получаваните през годината вестници и списания.
(3) Всички библиотечни документи от основния фонд се ползуват в читалните срещу попълнена заемна бележка, която остава в читателската карта при библиотекаря.
(4) Библиотекарят е длъжен да провери изправността на библиотечните документи при заемане и връщане в присъствие на читателя.
(5) Всички ползувани библиотечни документи се връщат лично на библиотекаря.
(6) Забранява се изнасянето на библиотечни документи от читалните, освен в случите за ксерокопиране с разрешение на библиотекаря.