Чл. 12. На основание на Наредбата за запазване на библиотечните фондове, читателите са задължени:
1. Да ползуват библиотечните документи внимателно, да ги пазят чисти и да не ги повреждат.
2. Да преглеждат заетите библиотечни документи при получаването им и ако забележат повреди да съобщят на библиотекаря, който да отбележи повредите върху самия документ.
3. Да не нарушават начина на подреждането на фондовете на свободен достъп, както и приетата организация на обслужване.
4. Да не отстъпват другиму ползуването на заетия библиотечен документ през време на ползуването му.
5. Да поправят повредите, причинени на библиотечния документ през време на ползуването му.
6. Да връщат заетите библиотечни документи в срока, определен от библиотекаря и отбелязан в заемната бележка и датника.
7. Да пазят ред и тишина в помещенията на библиотеката.
8. Да проявяват лоялно и коректно отношение към библиотечният специалист.