Чл. 13. Когато читателят не върне или не презапише заетите библиотечни документи в определения срок, той заплаща обезщетение, определено заповед на секретаря на читалището.
Чл. 14. (1) Когато читателят повреди заетия библиотечен документ и го направи негоден за ползуване, не го върне, защото го е загубил, или по друга независеща от него причина, той може да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр, с друго по-ново издание на същото заглавие или трябва да заплати обезщетение в размер не по-малък от петкратната стойност на библиотечния документ по актуализирани пазарни цени. Коефициентът за актуализация на цените се определя със заповед на секретаря на читалището.(2) Освен обезщетението за невърнати библиотечни документи се начислява и предвидената сума в чл.11, ако е налице и закъснение.
Чл. 15. Когато читателят не върне заетите библиотечни документи, или не заплати предвиденото обезщетение в чл. 14 от настоящия Правилник, библиотеката при читалище “Христо Ботев 1907” – гр.Нови Искър с изпълнителен лист по реда на чл. 242 във връзка с чл. 237, б.“В“ от Гражданския процесуален кодекс образува изпълнително дело.
Чл. 16. За кражба на библиотечни документи се търси наказателна гражданска отговорност, съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс.