Правилникът на библиотеката.

Правилникът на библиотеката при читалище “Христо Ботев 1907” –гр. Нови Искър е разработен въз основа на типови правила за обслужване на читателите, утвърдени от МК на 01.01.1995 г.

Чл. 1. Настоящият правилник урежда взаимоотношенията на библиотеката с читателите, ползуващи нейният фонд.
Чл. 2. При записване гражданите са длъжни да се запознаят с Правилника, с видовете услуги, които предлага библиотеката и със задълженията и отговорностите, които те поемат като читатели.
Чл. 3. При неспазване на Правилника в зависимост от нарушенията, читателят се лишава от правото да ползува библиотеката в срок от 3 до 12 месеца.
Чл. 4. Библиотеката обслужва своите читатели с библиотечни документи безплатно. Със заповед на председателя на читалището се определят видовете платени услуги и цените им се актуализират всяка календарна година.
Чл. 5. (1) Всеки гражданин ,живеещ постоянно на територията на града има право да ползува услугите на библиотеката, като се регистрира за неин читател.
(2) Регистрация и пререгистрация на читателите се извършва срещу внесена от читателя еднократна сума, актуализирана за съответната година.
(3) Пенсионерите, учащите се, лицата в неблагоприятно социално положение и др. ползуват намаление, фиксирано в заповедта за съответната година.
(4) Не могат да бъдат регистрирани като читатели гражданите имащи задължения към библиотеката от предходни години.
(5) Регистрирането става срещу представянето на лична карта, а непълнолетните се записват с ученически бележник.
(6) За деца под 6 г. библиотечни документи и други библиотечни услуги могат да се получат само от родителите или настойниците, след като се запишат за читатели.
(7) Възрастни и болни граждани могат да се запишат за читатели и ползуват услугите на библиотеката чрез свои близки, писмено упълномощени за това.
(8) Граждани с адресна регистрация на друго населено място имат право да се регистрират за читатели, да ползуват услуги в библиотеката и да заемат до 2 броя библ. документи за домашно ползуване,като платят депозит.
(9) При промяна на адреса читателят е длъжен да съобщи новия. При смяна на постоянното местоживеене, читателят може да ползува услугите на библиотеката при условията, посочени в настоящия член, т. (8).
Чл. 6. (1) Влизането в библиотеката и ползуването на услугите става само срещу представянето на заверена читателска карта.
(2) В сградата на библиотеката е забранено тютюнопушенето, консумирането на алкохол и внасянето на хранителни продукти
Чл.7.Даренията ,чието издателство е след 2000 г.се заприходяват с пореден инвентарен номер в инвентаризационните книги и КДБФ.Издава се заповед ,акт и списък на книгите .За всяка календарна година актовете започват от номер едно.
Чл.8. Протоколите ,каталозите и книгите нямат срок на давност. Премахват се морално остарели и физически изхабени библиотечни материали.
Чл.9. Не се отчисляват библиотечни материали от читателски картони. Това се прави само при смъртен случай.
Чл.10. Читателският картон стои в читателската картотека до попълване на последния ред.
Чл.11. Периодичните издания се съхраняват 10 години. След това със заповед на председателя се бракуват.
Чл.12. Енциклопедиите се отчисляват от систематичната картотека на справочния фонд само след протокол от комисия ,че са морално остарели.
Чл.13. Инвентаризация на фонда се прави на 10 години.

2. Услуги, които гражданите могат да получават в библиотеката.

Чл. 14. (1) Да заемат библ. документи за дома или ползуване в читалните зали срещу читателска карта.
(2) Да получават справки и информация за литература по дадена тема, библиографски данни за дадено заглавие, сведения за определени събития или лица по традиционни методи, или автоматизирано, указания за ползуване на библиотечните каталози, картотеки и библиографии за издирване на литература по интересуващите ги въпроси и др.
(3) Да използуват справочния апарат на библиотеката чрез каталози, картотеки, справочно-библиографски фонд или автоматизирани системи.
(4) Да участвуват в провежданите от библиотеката инициативи.

3. Заемане на библиотечни документи за домашно ползване

Чл. 15. (1) Читателите могат да заемат за дома едновременно до 3 библиотечни материали.
(2) Читателите не могат да вземат за дома следните библиотечни документи:
1. Скъпи и ценни библиотечни документи – архивни материали, справочни, библиографски и периодични издания,речници и енциклопедии- те се ползват на място в библиотеката.
Чл. 16. (1) Срокът за заемане за домашно ползуване се определя от библиотекаря за съответния библиотечен документ- 20 дни.
(2) Срокът може да бъде продължен два пъти по искане на читателя само, ако заетите библиотечни документи не се търсят в момента от други читатели еднократно. При продължаване на срока се носят всички заети библиотечни документи, за да бъде вписан в датника новия срок.
(3) Библиотекарят вписва инвентарен номер,автор ,заглавие и отдел на книгите в читателския картон.
(4) При връщане на заетите библиотечни документи, библиотекарят се подписва или въвежда по съответния автоматизиран начин информация, че са приети обратно.

4. Задължения на читателите

Чл. 17. На основание на Наредбата за запазване на библиотечните фондове, читателите са задължени:
1. Да ползуват библиотечните документи внимателно, да ги пазят чисти и да не ги повреждат.
2. Да преглеждат заетите библиотечни документи при получаването им и ако забележат повреди да съобщят на библиотекаря, който да отбележи повредите върху самия документ.
3. Да не нарушават начина на подреждането на фондовете на свободен достъп, както и приетата организация на обслужване.
4. Да не отстъпват другиму ползуването на заетия библиотечен документ през време на ползуването му.
5. Да поправят повредите, причинени на библиотечния документ през време на ползуването му.
6. Да връщат заетите библиотечни документи в срока, определен от библиотекаря и отбелязан в заемната бележка и датника.
7. Да пазят ред и тишина в помещенията на библиотеката,ако има четящи.
8. Да проявяват лоялно и коректно отношение към библиотечният специалист.
9. Читателите плащат членски внос еднократно за всяка година
в размер определен със заповед от председателя.
10.Таксите за некоректност се заплащат при връщане на книгите.В противен случай всеки месец растат с процент определен със заповед от председателя .

5. Обезщетенията

Чл. 18. Когато читателят не върне или не презапише заетите библиотечни документи в определения срок, той заплаща обезщетение, определено заповед на председателя на читалището.
Чл. 19. (1) Когато читателят повреди заетия библиотечен документ и го направи негоден за ползуване, не го върне, защото го е загубил, или по друга независеща от него причина, той може да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр, с друго по-ново издание на същото заглавие издадено след 2000 г.
(2) Освен обезщетението за невърнати библиотечни документи се начислява и предвидената сума в чл.18, ако е налице и закъснение.
Чл. 20. Когато читателят не върне заетите библиотечни документи, или не заплати предвиденото обезщетение в чл. 14 от настоящия Правилник, библиотеката при читалище “Христо Ботев 1907” – гр.Нови Искър с изпълнителен лист по реда на чл. 242 във връзка с чл. 237, б.“В“ от Гражданския процесуален кодекс образува изпълнително дело.
Чл. 21. За кражба на библиотечни документи се търси наказателна гражданска отговорност, съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс и лицето няма право да посещава библиотеката.