НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ ХРИСТО БОТЕВ – 1907 “ ГРАД НОВИ ИСКЪР – СОФИЯ

Устав

м. февруари 2010 г.

Глава първа

Общи положения

Чл.1 Народно читалище”Христо Ботев-1907” е самостоятелно самоуправ- вляващо се културно –просветно сдружение на населението на кв.Курило- гр. Нови Искър, което изпълнява и държавни задачи в областта на културата.

Учредено 1907 г. с непрекъсваща дейност читалището е регистрирано с решение
на СГС ф.д. 11167/1997 г. съгласно чл.9 от Закона за народните читалища.

Чл.2 Читалището е юридическо лице с нестопанска цел с наименование ”Христо Ботев-1907” , което е учредено и функционира на основание на Закона за народните читалища и този Устав.

Чл.3 Народно читалище”Христо Ботев-1907” има за свое седалище:
Гр.Нови Искър,кв.Курило и адрес на управление: гр.Нови Искър,кв.Курило , Ул.”Искърско дефиле” № 277, район”Нови Искър” , гр.София.

Чл.4 Читалището е неполитическо сдружение и в него могат да вземат участие всички граждани,без ограничаване на възраст, пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

Глава втора
Цели и задачи

Чл.5 Читалището има за свои цели :

5.1. Да развива и обогатява културния живот на населението;

5.2. Да развива и обогатява социалната и образователна дейност;

5.3. Да събира,проучва и съхранява местните традиции и обичаи;

5.4. Да буди интерес към знание и приобщава гражданите към ценностите на науката ,изкуството и културата;

5.5. Да възпитава и утвърждава у гражданите духа на националното самосъзнание;

5.6. Да възпитава в дух на демократизъм,родолюбие и общочовешка нравственост, взаимопомощ и хуманност;

5.7. Да осигурява достъп до информация за жителите на града и района;

Чл. 6 За постигане на своите цели читалището извършва основни дейности като:

6.1. Урежда общодостъпна библиотека,читалня и видеотека;

6.2. Развива и подпомага любителското народно творчество ;

6.3. Организира школи,курсове,кръжоци,клубове,състави и др.

6.4. Организира кино и видеопоказ,театрални постановки,концерти, чествания,ритуали,празненства и др.

6.5. Клубове по интереси- за проучвателска и събирателска дейност в областта на фолклора, етнография и краеведие, екология и дизайн ;

6.6. Музейни и художествени сбирки и колекции;
6.7. Създава и поддържа електронни информационни мрежи;
6.8. Организира и развива младежки дейностти,които задоволяват потребностите и интересите на младите хора в района;
6.9. Предоставя компютърни и интернет услуги;
6.10. Допълнителна стопанска дейност и услуги/като използва своя набор от ресурси-материални,нематериални и човешки/, свързана с предмета на основните дейности в съответствие с действащото законодателство.Приходите от нея се използват за постигане на целите в този Устав. Не се разпределя печалба от нея.
Чл.7 Извършването на еднократни актове-покупки,продажби,сключване на наемни и арендни договори, както и стопанисване на земеделска земя може да става от името на читалището като юридическо лице, без създаване на търговско или гражданско дружество.
Чл.8 Читалищните дейности не могат :
8.1. Да създават условия за нарушаване на добрите нрави;
8.2. Да противоречат или рушат националното самосъзнание;
8.3. Да включват използването на читалищните имоти за политическа дейност; хазартни игри и нощни заведения;
8.4. За религиозна дейност на нерегистрирани по Закона за вероизповедания –та религиозни общности и сдружения;
8.5. Да не се използват читалищни имоти от председателя, секретаря, членовете на Настоятелството,Проверителната комисия и от членовете на
техните семейства;
Чл.9 Читалището може да се сдружава с други читалища за постигане на своите цели и провеждане на съвместни дейности и инициативи като : фестивали, събори, тържества и др. на местно и регионално ниво.

Глава трета

Членство

Чл.10 Членството в читалището е свободно за всички граждани без ограничения, щом те работят за постигане целите на читалището и защитават неговите интереси.

Чл.11 Читалището има индивидуални, колективни и почетни членове.

11.1 Индивидуалните членове са български граждани.Те биват действителни и спомагателни.

а/ действителните членове са дееспособни лица, навършили 18 години,които участват в дейността на читалището,плащат редовно членският си внос, приет от Общото събрание и имат право на глас след едногодишно членство. И право да бъдат избирани след двугодишен стаж.

б/ спомагателните членове са лица до 18 г. Те имат право на съвещателен
глас и участват в дейността на читалището.Нямат право да избират и да бъдат избирани.

11.2 Колективните членове съдействат за осъществяване целите на читалището, поддържане и обогатяване на материалната база и имат право само на 1 глас. Могат да плащат членски внос по тяхна преценка. Колективни членове могат да бъдат :

a/ професионални организации;

б/ стопански организации;

в/ търговски дружества

г/ кооперации и сдружения;

д/ културно-просветни и любителски клубове и творбески колективи;

11.3 Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с особени заслуги към читалището. По решение на Общото събрание при желание от тях, те могат да упражняват правото си на глас. Не плащат членски внос.

Чл.12 Кандидатите за членство подават писмено заявление до Настоятелството на читалището с което декларират , че желаят да бъдат приети за членове на читалището и ще работят за постигане на неговите цели, както и че приемат и познават Устава.Чл.13

Членовете на читалището имат право на :

13.1 Да участват в управлението на читалището при условията на чл.11/1/;

13.2 Да получат улеснен достъп до всички читалищни форми на дейност;

13.3 Да изискват и получават всякаква информация относно дейността на
читалището и да упражняват контрол върху нея.

Чл.14 Членовете на читалището са длъжни :

14.1 Да спазват Устава и решенията на Общото събрание;

14.2 Да плащат редовно членският си внос;

14.3 Да участват активно в дейността на читалището;

14.4 Да опазват имуществото и доброто име на читалището и не уронват неговият престиж]

Чл.15 Членството в читалището може да бъде прекратено:

15.1 При неплащане членски внос в продължение на 6 месеца по неуважителни причини;

15.2 Системно неучастие в дейността на читалището;

15.3 С решение на Общото събрание, поради неспазване на Устава на читалището или причинени значителни вреди;

15.4 По желание на самият член,изразено в писмена форма до Настоятелството, както и с неговата смърт;

Глава четвърта

Органи на управление

Чл.16 Органи на управление на читалището са:

16.1 Общото събрание на всички членове на читалището;

16.2 Настоятелството ;

16.3 Проверителна комисия ;

Чл.17 Общото събрание е върховен орган на управление на читалището.

Чл.18/1/ Общото събрание има следните компетенции:

а/ приема, изменя и допълва Устава на читалището;

б/ избира и освобождана членовете на Настоятелството,Проверителната
комисия и Председателя;

в/ взема решения за изключване на членове на читалището;

г/ определя основни насоки за дейността на читалището;

д/ приема вътрешни актове,необходими за организация на дейността;

е/ приема решения за членуване или за прекратяване на членството в читалищни сдружения;

ж/приема бюджета на читалището;

з/ приема годишния отчет до 30 март;

и/ определя размера на членския внос;

й/ отменя решения на органи на читалището;

к/ взема решения за откриване на клонове и филиали на читалището;

л/ взема решения за прекратяване на читалището;

м/ взема решения за сезиране на съда за закононарушения на ръководни органи, членове на тези органи и членове на читалището;

н/ утвърждава почетните членове на читалището;

18.2 Решенията на Общото събрание са задължителни;

Чл.19/1/ Редовно общо събрание се свиква един път в годината.

19.2 Извънредно общо събрание може да се свика при отказ на Настоятелството да свика общо събрание до 15 дни от постъпване на искането от Проверителната комисия или 1/3 от членовете на читалището с право на глас .

19.3 Поканата за събрание трябва да съдържа дневния ред, датата и часа, мястото на провеждане и кой го свиква.Поканата трябва да се получи лично не по- късно от 7 дни преди събранието, като на общодостъпни места се поставят съобщения за събранието.

19.4 Общото събрание е законно ако присъстват най-малко половината от членовете му с право на глас. При липса на кворум събранието се отлага с 1 час и се счита за законно ако присъстват минимум 1/3 от членовете имащи право на глас и не по-малко от половината + 1 от членовете при извънредно общо събрание.

19.5 Решенията на Общото събрание по чл.18 букви а,г,й,к,м се вземат с мнозинство най-малко 2/3 от всички членове.Останалите решения се взимат с мнозинство повече от ½ от присъстващите членове.

Чл.20 Изпълнителен орган на читалището е Настоятелството с мандат от три години. То се състои от пет члена, които най-малко две години преди датата на избиране са били членове на читалището.

Чл.21 Настоятелството само определя реда на своята работа. Заседанията са законни, ако присъстват ½ + 1 от членовете му.То има следните компетенции:

21.1 Цялостно ръководство и организация на читалищната дейност между общите събрания;

21.2 Свиква Общото събрание и подготвя проекти за решения;

21.3 Осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание;

21.4 Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет на читалището и твърждава щата на читалището;

21.5 Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността;

21.6 Изготвя годишна програма за развитие на читалищната дейност;

21.7 Назначава и освобождава секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика;

21.8 Взема решения за отдаване имоти под наем или аренда за период не по- дълъг от мандата на Настоятелството;

21.9 Дава съгласие за сключване на договори с извънщатни сътрудници на читалището;

21.10 Утвърждава Правилник за вътрешния ред ;

21.11 В състава на Настоятелството нямат право да бъдат избирани щатни служители на читалището, с изключение на секретаря ;

Чл.22 При отпадане на член на Настоятелството може да се кооптира подходящо лице по негова преценка за временен негов член;

Чл.23 Председателят на читалището е член на Настоятелството и се избира от
Общото събрание за срок от 3 години.

Чл.24 Председателят има следните компетенции :

24.1 Представлява читалището пред трети лица;

24.2 Свиква и ръководи заседанията на Настоятелството и председателства Общото събрание;

24.3 Отчита дейността си пред Настоятелството;

24.4 Сключва и прекратява трудовите договори със служителите в читалището съобразно утвърдения бюджет на читалището и въз основа на решение на Настоятелството;

24.5 Заверява разходните документи и подписва всички договори по които читалището е страна;

24.6 Представя ежегодно до 10 ноември на Кмета на общината Програма за дейността на читалището за следващата календарна година;

24.7 Сключва договор с Кмета за финансово обезпечаване изпълнението на програмата;

24.8 Ежегодно в срок до 31 март представя пред Кмета и Общинският съвет доклад за съществените читалищни дейности и изразходваните бюджетни средства;

24.9 За правомощията по предходния член Председателят упълномощава Секретаря на читалището;

Чл.25 Секретарят на читалището се назначава по Кодекса на труда на безсрочен трудов договор от Настоятелството,което утвърждава длъжностната му характеристика. Той има следните правомощия:

25.1 Организира и ръководи работата на щатния и хоноруван персонал без да се намесва в художествено-творческия и учебен процес;

25.2 Организира изпълнение на утвърдения от Общото събрание бюджет и изпълнение решенията на Настоятелството;

25.3 Отчита дейността на читалищното Настоятелство;

25.4 Организира текущата основна и допълнителна дейност;

25.5 Секретарят подписва финансово счетоводни документи при делегирани правомощия от Председателя.

25.6 Секретарят представлява читалището заедно или поотделно с Председателя;

25.7 Настоятелството и Председателя подкрепят Секретаря в ежедневната му работа, помагат му да израства като читалищен организационен експерт, без да отнемат компетенциите му;

25.8 Ако не е избран за член на Настоятелството от Общото събрание Секретарят участва в заседанията на Настоятелството с право на съвещателен глас. Настоятелството може да реши да кооптира Секретаря за свой член за периода на мандата си.

25.9 С изтичане на мандата на едно Настоятелство договорът със Секретаря не се прекратява. Договорът се прекратява само при наличие на причини по КТ или груби нарушения;

25.10 Секретарят не може да бъде в роднински връзки с членове на Настоятелството и Проверителната комисия по права и съребрена линия до 4 степен; съпруг/съпруга на Председателя;

25.11 Не може да бъде назначено лице, осъждано на лишаване от свобода за “умишлени престъпления от общ характер”;

Чл.26 Проверителната комисия се състои от 3 члена избрани от Общото събрание за срок от 3 години. Тя сама избира Председателя измежду членовете си.

26.1 Проверителната комисия осъществява цялостен контрол върху работата
на Настоятелството,Председателя и Секретаря по спазване Закона на народните читалища, Устава и решенията на Общото събрание.

26.2 Дава оценка за работата им пред Общото събрание;

26.3 Председателят на комисията може да участва в работата на Настоятелството без право на глас;

26.4 Членовете на Проверителната комисия не могат да бъдат в трудовоправни отношения с читалището или роднини по права линия, съпрузи, братя , сестри и роднини по сватовство от първа степен с членове на Настоятелството, Председателя и Секретаря на читалището;

26.5 При констатирани нарушения Проверителната комисия уведомява Общото събрание, а при данни за престъпление- органите на прокуратурата.

Чл.27 /1/ Членовете на Настоятелството, Председателя , Секретаря и Проверител- ната комисия подават декларация по условията и реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

27.2 Декларациите се обявяват на интернет страницата на читалището или в Централния сайт на народните читалища на Министерство на културата, ако читалището няма собствен сайт.

Глава пета

Имущество и финансиране на читалището

Чл.28/1/ Читалището приема ежегодно свой бюджет на общо събрание, по предложение на Настоятелството.

28.2 Бюджета на читалището се управлява от Настоятелството, членовете на което носят отговорност за неговото изпълнение.

28.3 Председателят отчита изпълнението на бюджета пред Общото събрание и Кмета на общината.

Чл.29 Читалището набира средства от :

29.1 Членски внос;

29.2 Годишна субсидия от държавния бюджет;

29.3 Допълнителна субсидия от Общината по решение на Общинския съвет;

29.4 Културно-просветна дейност;

29.5 Информационна дейност;

29.6 Наеми,дарения,спонсорства,завещания ;

29.7 От допълнителна стопанска дейност,свързана с предмета на основната;

Чл.30 Читалището участва със свой упълномощен представител в комисията за разпределение на държавната и общинска субсидия.

Чл.31 Имуществото на читалището се състои от собствени- движими и недвижими вещи, ценни книжа , авторски права ,вземания от предоставени за безвъзмездно ползване недвижими имоти.

Чл.32 Разпореждането с движимото имущество на читалището, както и неговото бракуване или заменянето му с по-доброкачествено се извършва с решение на Настоятелството.

Чл.33 Имуществото на читалището се използва за постигането на неговите цели.

Глава шеста

Прекратяване

Чл.34 Читалището може да бъде прекратено по решение на Общото събрание или по реда на чл.27 от Закона за народните читалища.

Глава седма

Заключителни разпоредби

Чл.35 Читалището има кръгъл печат с надпис :

“Народно читалище Христо Ботев 1907”-гр. Нови Искър”
с разтворена книга и слънце в средата.

Чл.36 Празниците на читалището са 24 май-Ден на славянската писменост и българска култура; 2 юни – Ден на Ботев и падналите за свобода; 1 ноември – Ден на народните будители.

Чл.37 За всички неуредени в този Устав положения се прилага ЗНЧ и действащите в страната нормативни актове и документи.

Чл.38 Настоящия Устав е утвърден с направените промени на Общо събрание на читалището на 4 февруари 2010 г.