Школи

Алл

Школа по шахмат

Новоразкрита е и школа по шахмат с ръководител Наско Георгиев. В школата има деца от 7 до 15 годишна възраст, като броят им непрекъснато се увеличава. Радват се на много успехи в многобройните шахматни турнири.

Школа по таекуондо

От септември 2014 г. има разкрита школа по таекуондо с ръководител Станимир Орлев. Школата наброява около 40 деца в две възрастови групи.
Имат завоювани призови места на национално и международно ниво.

ШКОЛА ПО
ПОП И ДЖАЗ ПЕЕНЕ
От 2014 г. е основана школа по поп и джаз пеене с ръководител Ева Шуманова. Радва се на голям интерес и посещаемост.

Школа по изобразително изкуство

Основана през 2000 г. с преподавател художничката Елена Хаджистоянова .
Школата е утвърдена и взема участия в мероприятия от местен и национален характер. Участва ежегодно в детски пленери .
Прави самостоятелни изложби. Носител е на ІІІ награда от Международния конкурс за детска рисунка по линия на ООН “Един свят без насилие” в Испания.

Школа по изобразително изкуство

Всяко дете има нужда да покаже своя свят, мечти и желания. Най-добрият начин е чрез рисуването. Детето изразява себе си, открива и показва света чрез рисунката.
Школата по рисуване приема деца от 6 до 15 годишна възраст.
Заниманията са два пъти седмично – петък от 13.30 до 18.00 ч.
При изпълнение на рисунките се използват различни материали: пастел, акварел, темпера и други, както и различни приложни и декоративни техники, които развиват сръчността и уменията на децата.
Ръководителят на школата художника живописец Елена Хаджистоянова– е отличен професионалист и педагог. Тя се отнася с много отговорност и любов към децата, като се съобразява с индивидуалните особености на всяко дете.
Цел на обучението в школата е овладяване на основните принципи в рисуването, а именно:
Композиция и организация на картината, пропорции и съотношения, перспектива и светлосянка, улавяне на движение, както и цялостно възприемане на образа;
Развитие на пространствените възприятия и способността за наблюдение, работа с цветовете и техните качества.
Приоритетна цел при работа с децата в школата е също така:
Децата да развият своите художествени възприятия и творческо мислене;
Да развият въображението си и чувството за красота;
Да разкрият и изявят своите творчески възможности и талант.
Когато децата рисуват, те не просто предават видяното на листа, но изразяват себе си, своите представи, чувства и мечти.
Всяко дете има свободата да изрази своята дарба, своята уникалност, в оригинални и неповторими картини, които ще създадат основа, самочувствие и импулс за развитие на неговата творческа индивидуалност.
Картините на децата участват в изложби и конкурси за изобразително изкуство на градско ,национално ниво и международно ниво. Вече имат една спечелена награда – 3 място с конкурс в Испания..

 

Школа по балет

Школата е създадена през 1975 г. Първата ръководителка е била Маргарита Андреева – артист балетист. Наброявала е 25 момичета и е постигнала много успехи. В школата е работила и Виолета Розина.

Школа по английски език

От дълги години към читалището работи школа по английски език с преподавател Ангелина Цветкова. Общият брой на участниците в нея са над 60 ученици от различни възрасти.
ШКОЛА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Обучението в школата се води от преподаватели на фирма „АРИЕМ“с управител Ангелина Цветкова. Учениците са разпределени в групи – от І-ва до V-та, съобразно техните знания и възраст и в групи, съобразно заетостта им в училище.
Учебната година започва на 1 октомври и завършва на 15-ти юни. Записванията започват от 15-ти септември, като разпределението по нива на новите ученици става след кратък изпит.
Целта на обучението в школата е както да постави една стабилна основа на езикова грамотност по английски език на малките ученици, така и с всяко следващо ниво да надгражда знанията и уменията по четене, писане, разбиране и говорене на езика, като желаният резултат е свободно използване на езика и явяване на изпити за международни сертификати.
Създадена, като извън училищна форма на обучение, езиковата школа има за приоритетна цел да бъде в помощ на учениците за изучавания материал по английски език в училищата. Нашите ученици отлично се представят на задължителните изпити по външно оценяване, на матурите по английски език в горните класове, както и на олимпиадите, организирани на регионално и национално ниво, получават необходимите чуждоезикови знания и култура, които на съвременния етап са изключително необходими и отварят вратите на вашето дете към света.
Детската езикова школа при читалище «Христо Ботев-1907» е с дългогодишни традиции и безспорен авторитет. В нея годишно се обучават над 90 ученика, не само от района на града, но и от селата около нас. В школата работят висококвалифицирани преподаватели с изключителен педагогически и професионален опит. Те се отнасят с отговорност и много любов към работата си.

Таксите в школата са достъпни за по-голяма част от българските семейства.

ЧИТАЛИЩНА БИБЛИОТЕКА

Библиотеката разполага с 18 000 тома литература. Обслужва населението на града и се стреми да отговори на съвременните европейски стандарти.

Самодейци от читалище „Христо Ботев” в Курило участват в “Дни на българската култура – Руан, Франция“ зарадваха с изпълненията си зрители в град Руан – Франция.

За времето от 21 до 29 октомври женската вокална група, мъжката група за изворен (още…)

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ ХРИСТО БОТЕВ – 1907 “ ГРАД НОВИ ИСКЪР – СОФИЯ

Устав

м. февруари 2010 г.

Глава първа

Общи положения

Чл.1 Народно читалище”Христо Ботев-1907” е самостоятелно самоуправ- вляващо се културно –просветно сдружение на населението на кв.Курило- гр. Нови Искър, което изпълнява и държавни задачи в областта на културата.

Учредено 1907 г. с непрекъсваща дейност читалището е регистрирано с решение
на СГС ф.д. 11167/1997 г. съгласно чл.9 от Закона за народните читалища.

Чл.2 Читалището е юридическо лице с нестопанска цел с наименование ”Христо Ботев-1907” , което е учредено и функционира на основание на Закона за народните читалища и този Устав.

Чл.3 Народно читалище”Христо Ботев-1907” има за свое седалище:
Гр.Нови Искър,кв.Курило и адрес на управление: гр.Нови Искър,кв.Курило , Ул.”Искърско дефиле” № 277, район”Нови Искър” , гр.София.

Чл.4 Читалището е неполитическо сдружение и в него могат да вземат участие всички граждани,без ограничаване на възраст, пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

Глава втора
Цели и задачи

Чл.5 Читалището има за свои цели :

5.1. Да развива и обогатява културния живот на населението;

5.2. Да развива и обогатява социалната и образователна дейност;

5.3. Да събира,проучва и съхранява местните традиции и обичаи;

5.4. Да буди интерес към знание и приобщава гражданите към ценностите на науката ,изкуството и културата;

5.5. Да възпитава и утвърждава у гражданите духа на националното самосъзнание;

5.6. Да възпитава в дух на демократизъм,родолюбие и общочовешка нравственост, взаимопомощ и хуманност;

5.7. Да осигурява достъп до информация за жителите на града и района;

Чл. 6 За постигане на своите цели читалището извършва основни дейности като:

6.1. Урежда общодостъпна библиотека,читалня и видеотека;

6.2. Развива и подпомага любителското народно творчество ;

6.3. Организира школи,курсове,кръжоци,клубове,състави и др.

6.4. Организира кино и видеопоказ,театрални постановки,концерти, чествания,ритуали,празненства и др.

6.5. Клубове по интереси- за проучвателска и събирателска дейност в областта на фолклора, етнография и краеведие, екология и дизайн ;

6.6. Музейни и художествени сбирки и колекции;
6.7. Създава и поддържа електронни информационни мрежи;
6.8. Организира и развива младежки дейностти,които задоволяват потребностите и интересите на младите хора в района;
6.9. Предоставя компютърни и интернет услуги;
6.10. Допълнителна стопанска дейност и услуги/като използва своя набор от ресурси-материални,нематериални и човешки/, свързана с предмета на основните дейности в съответствие с действащото законодателство.Приходите от нея се използват за постигане на целите в този Устав. Не се разпределя печалба от нея.
Чл.7 Извършването на еднократни актове-покупки,продажби,сключване на наемни и арендни договори, както и стопанисване на земеделска земя може да става от името на читалището като юридическо лице, без създаване на търговско или гражданско дружество.
Чл.8 Читалищните дейности не могат :
8.1. Да създават условия за нарушаване на добрите нрави;
8.2. Да противоречат или рушат националното самосъзнание;
8.3. Да включват използването на читалищните имоти за политическа дейност; хазартни игри и нощни заведения;
8.4. За религиозна дейност на нерегистрирани по Закона за вероизповедания –та религиозни общности и сдружения;
8.5. Да не се използват читалищни имоти от председателя, секретаря, членовете на Настоятелството,Проверителната комисия и от членовете на
техните семейства;
Чл.9 Читалището може да се сдружава с други читалища за постигане на своите цели и провеждане на съвместни дейности и инициативи като : фестивали, събори, тържества и др. на местно и регионално ниво.

Глава трета

Членство

Чл.10 Членството в читалището е свободно за всички граждани без ограничения, щом те работят за постигане целите на читалището и защитават неговите интереси.

Чл.11 Читалището има индивидуални, колективни и почетни членове.

11.1 Индивидуалните членове са български граждани.Те биват действителни и спомагателни.

а/ действителните членове са дееспособни лица, навършили 18 години,които участват в дейността на читалището,плащат редовно членският си внос, приет от Общото събрание и имат право на глас след едногодишно членство. И право да бъдат избирани след двугодишен стаж.

б/ спомагателните членове са лица до 18 г. Те имат право на съвещателен
глас и участват в дейността на читалището.Нямат право да избират и да бъдат избирани.

11.2 Колективните членове съдействат за осъществяване целите на читалището, поддържане и обогатяване на материалната база и имат право само на 1 глас. Могат да плащат членски внос по тяхна преценка. Колективни членове могат да бъдат :

a/ професионални организации;

б/ стопански организации;

в/ търговски дружества

г/ кооперации и сдружения;

д/ културно-просветни и любителски клубове и творбески колективи;

11.3 Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с особени заслуги към читалището. По решение на Общото събрание при желание от тях, те могат да упражняват правото си на глас. Не плащат членски внос.

Чл.12 Кандидатите за членство подават писмено заявление до Настоятелството на читалището с което декларират , че желаят да бъдат приети за членове на читалището и ще работят за постигане на неговите цели, както и че приемат и познават Устава.Чл.13

Членовете на читалището имат право на :

13.1 Да участват в управлението на читалището при условията на чл.11/1/;

13.2 Да получат улеснен достъп до всички читалищни форми на дейност;

13.3 Да изискват и получават всякаква информация относно дейността на
читалището и да упражняват контрол върху нея.

Чл.14 Членовете на читалището са длъжни :

14.1 Да спазват Устава и решенията на Общото събрание;

14.2 Да плащат редовно членският си внос;

14.3 Да участват активно в дейността на читалището;

14.4 Да опазват имуществото и доброто име на читалището и не уронват неговият престиж]

Чл.15 Членството в читалището може да бъде прекратено:

15.1 При неплащане членски внос в продължение на 6 месеца по неуважителни причини;

15.2 Системно неучастие в дейността на читалището;

15.3 С решение на Общото събрание, поради неспазване на Устава на читалището или причинени значителни вреди;

15.4 По желание на самият член,изразено в писмена форма до Настоятелството, както и с неговата смърт;

Глава четвърта

Органи на управление

Чл.16 Органи на управление на читалището са:

16.1 Общото събрание на всички членове на читалището;

16.2 Настоятелството ;

16.3 Проверителна комисия ;

Чл.17 Общото събрание е върховен орган на управление на читалището.

Чл.18/1/ Общото събрание има следните компетенции:

а/ приема, изменя и допълва Устава на читалището;

б/ избира и освобождана членовете на Настоятелството,Проверителната
комисия и Председателя;

в/ взема решения за изключване на членове на читалището;

г/ определя основни насоки за дейността на читалището;

д/ приема вътрешни актове,необходими за организация на дейността;

е/ приема решения за членуване или за прекратяване на членството в читалищни сдружения;

ж/приема бюджета на читалището;

з/ приема годишния отчет до 30 март;

и/ определя размера на членския внос;

й/ отменя решения на органи на читалището;

к/ взема решения за откриване на клонове и филиали на читалището;

л/ взема решения за прекратяване на читалището;

м/ взема решения за сезиране на съда за закононарушения на ръководни органи, членове на тези органи и членове на читалището;

н/ утвърждава почетните членове на читалището;

18.2 Решенията на Общото събрание са задължителни;

Чл.19/1/ Редовно общо събрание се свиква един път в годината.

19.2 Извънредно общо събрание може да се свика при отказ на Настоятелството да свика общо събрание до 15 дни от постъпване на искането от Проверителната комисия или 1/3 от членовете на читалището с право на глас .

19.3 Поканата за събрание трябва да съдържа дневния ред, датата и часа, мястото на провеждане и кой го свиква.Поканата трябва да се получи лично не по- късно от 7 дни преди събранието, като на общодостъпни места се поставят съобщения за събранието.

19.4 Общото събрание е законно ако присъстват най-малко половината от членовете му с право на глас. При липса на кворум събранието се отлага с 1 час и се счита за законно ако присъстват минимум 1/3 от членовете имащи право на глас и не по-малко от половината + 1 от членовете при извънредно общо събрание.

19.5 Решенията на Общото събрание по чл.18 букви а,г,й,к,м се вземат с мнозинство най-малко 2/3 от всички членове.Останалите решения се взимат с мнозинство повече от ½ от присъстващите членове.

Чл.20 Изпълнителен орган на читалището е Настоятелството с мандат от три години. То се състои от пет члена, които най-малко две години преди датата на избиране са били членове на читалището.

Чл.21 Настоятелството само определя реда на своята работа. Заседанията са законни, ако присъстват ½ + 1 от членовете му.То има следните компетенции:

21.1 Цялостно ръководство и организация на читалищната дейност между общите събрания;

21.2 Свиква Общото събрание и подготвя проекти за решения;

21.3 Осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание;

21.4 Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет на читалището и твърждава щата на читалището;

21.5 Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността;

21.6 Изготвя годишна програма за развитие на читалищната дейност;

21.7 Назначава и освобождава секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика;

21.8 Взема решения за отдаване имоти под наем или аренда за период не по- дълъг от мандата на Настоятелството;

21.9 Дава съгласие за сключване на договори с извънщатни сътрудници на читалището;

21.10 Утвърждава Правилник за вътрешния ред ;

21.11 В състава на Настоятелството нямат право да бъдат избирани щатни служители на читалището, с изключение на секретаря ;

Чл.22 При отпадане на член на Настоятелството може да се кооптира подходящо лице по негова преценка за временен негов член;

Чл.23 Председателят на читалището е член на Настоятелството и се избира от
Общото събрание за срок от 3 години.

Чл.24 Председателят има следните компетенции :

24.1 Представлява читалището пред трети лица;

24.2 Свиква и ръководи заседанията на Настоятелството и председателства Общото събрание;

24.3 Отчита дейността си пред Настоятелството;

24.4 Сключва и прекратява трудовите договори със служителите в читалището съобразно утвърдения бюджет на читалището и въз основа на решение на Настоятелството;

24.5 Заверява разходните документи и подписва всички договори по които читалището е страна;

24.6 Представя ежегодно до 10 ноември на Кмета на общината Програма за дейността на читалището за следващата календарна година;

24.7 Сключва договор с Кмета за финансово обезпечаване изпълнението на програмата;

24.8 Ежегодно в срок до 31 март представя пред Кмета и Общинският съвет доклад за съществените читалищни дейности и изразходваните бюджетни средства;

24.9 За правомощията по предходния член Председателят упълномощава Секретаря на читалището;

Чл.25 Секретарят на читалището се назначава по Кодекса на труда на безсрочен трудов договор от Настоятелството,което утвърждава длъжностната му характеристика. Той има следните правомощия:

25.1 Организира и ръководи работата на щатния и хоноруван персонал без да се намесва в художествено-творческия и учебен процес;

25.2 Организира изпълнение на утвърдения от Общото събрание бюджет и изпълнение решенията на Настоятелството;

25.3 Отчита дейността на читалищното Настоятелство;

25.4 Организира текущата основна и допълнителна дейност;

25.5 Секретарят подписва финансово счетоводни документи при делегирани правомощия от Председателя.

25.6 Секретарят представлява читалището заедно или поотделно с Председателя;

25.7 Настоятелството и Председателя подкрепят Секретаря в ежедневната му работа, помагат му да израства като читалищен организационен експерт, без да отнемат компетенциите му;

25.8 Ако не е избран за член на Настоятелството от Общото събрание Секретарят участва в заседанията на Настоятелството с право на съвещателен глас. Настоятелството може да реши да кооптира Секретаря за свой член за периода на мандата си.

25.9 С изтичане на мандата на едно Настоятелство договорът със Секретаря не се прекратява. Договорът се прекратява само при наличие на причини по КТ или груби нарушения;

25.10 Секретарят не може да бъде в роднински връзки с членове на Настоятелството и Проверителната комисия по права и съребрена линия до 4 степен; съпруг/съпруга на Председателя;

25.11 Не може да бъде назначено лице, осъждано на лишаване от свобода за “умишлени престъпления от общ характер”;

Чл.26 Проверителната комисия се състои от 3 члена избрани от Общото събрание за срок от 3 години. Тя сама избира Председателя измежду членовете си.

26.1 Проверителната комисия осъществява цялостен контрол върху работата
на Настоятелството,Председателя и Секретаря по спазване Закона на народните читалища, Устава и решенията на Общото събрание.

26.2 Дава оценка за работата им пред Общото събрание;

26.3 Председателят на комисията може да участва в работата на Настоятелството без право на глас;

26.4 Членовете на Проверителната комисия не могат да бъдат в трудовоправни отношения с читалището или роднини по права линия, съпрузи, братя , сестри и роднини по сватовство от първа степен с членове на Настоятелството, Председателя и Секретаря на читалището;

26.5 При констатирани нарушения Проверителната комисия уведомява Общото събрание, а при данни за престъпление- органите на прокуратурата.

Чл.27 /1/ Членовете на Настоятелството, Председателя , Секретаря и Проверител- ната комисия подават декларация по условията и реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

27.2 Декларациите се обявяват на интернет страницата на читалището или в Централния сайт на народните читалища на Министерство на културата, ако читалището няма собствен сайт.

Глава пета

Имущество и финансиране на читалището

Чл.28/1/ Читалището приема ежегодно свой бюджет на общо събрание, по предложение на Настоятелството.

28.2 Бюджета на читалището се управлява от Настоятелството, членовете на което носят отговорност за неговото изпълнение.

28.3 Председателят отчита изпълнението на бюджета пред Общото събрание и Кмета на общината.

Чл.29 Читалището набира средства от :

29.1 Членски внос;

29.2 Годишна субсидия от държавния бюджет;

29.3 Допълнителна субсидия от Общината по решение на Общинския съвет;

29.4 Културно-просветна дейност;

29.5 Информационна дейност;

29.6 Наеми,дарения,спонсорства,завещания ;

29.7 От допълнителна стопанска дейност,свързана с предмета на основната;

Чл.30 Читалището участва със свой упълномощен представител в комисията за разпределение на държавната и общинска субсидия.

Чл.31 Имуществото на читалището се състои от собствени- движими и недвижими вещи, ценни книжа , авторски права ,вземания от предоставени за безвъзмездно ползване недвижими имоти.

Чл.32 Разпореждането с движимото имущество на читалището, както и неговото бракуване или заменянето му с по-доброкачествено се извършва с решение на Настоятелството.

Чл.33 Имуществото на читалището се използва за постигането на неговите цели.

Глава шеста

Прекратяване

Чл.34 Читалището може да бъде прекратено по решение на Общото събрание или по реда на чл.27 от Закона за народните читалища.

Глава седма

Заключителни разпоредби

Чл.35 Читалището има кръгъл печат с надпис :

“Народно читалище Христо Ботев 1907”-гр. Нови Искър”
с разтворена книга и слънце в средата.

Чл.36 Празниците на читалището са 24 май-Ден на славянската писменост и българска култура; 2 юни – Ден на Ботев и падналите за свобода; 1 ноември – Ден на народните будители.

Чл.37 За всички неуредени в този Устав положения се прилага ЗНЧ и действащите в страната нормативни актове и документи.

Чл.38 Настоящия Устав е утвърден с направените промени на Общо събрание на читалището на 4 февруари 2010 г.

arh_kolektiv37

Спомените

Спомените на дългогодишните читалищни дейци – Гоце Ранков и учителката Малинка Атанасова , са съхранили сведения за историята на курилското читалище “Христо Ботев”.

Читалище “Христо Ботев” е създадено през далечната 1907 година от местния жител Енко Петков, роден през 1858 год. в с. Курило в бедно селско семейство. (още…)

Правилникът на библиотеката.

Правилникът на библиотеката при читалище “Христо Ботев 1907” –гр. Нови Искър е разработен въз основа на типови правила за обслужване на читателите, утвърдени от МК на 01.01.1995 г.

Чл. 1. Настоящият правилник урежда взаимоотношенията на библиотеката с читателите, ползуващи нейният фонд.
Чл. 2. При записване гражданите са длъжни да се запознаят с Правилника, с видовете услуги, които предлага библиотеката и със задълженията и отговорностите, които те поемат като читатели.
Чл. 3. При неспазване на Правилника в зависимост от нарушенията, читателят се лишава от правото да ползува библиотеката в срок от 3 до 12 месеца.
Чл. 4. Библиотеката обслужва своите читатели с библиотечни документи безплатно. Със заповед на председателя на читалището се определят видовете платени услуги и цените им се актуализират всяка календарна година.
Чл. 5. (1) Всеки гражданин ,живеещ постоянно на територията на града има право да ползува услугите на библиотеката, като се регистрира за неин читател.
(2) Регистрация и пререгистрация на читателите се извършва срещу внесена от читателя еднократна сума, актуализирана за съответната година.
(3) Пенсионерите, учащите се, лицата в неблагоприятно социално положение и др. ползуват намаление, фиксирано в заповедта за съответната година.
(4) Не могат да бъдат регистрирани като читатели гражданите имащи задължения към библиотеката от предходни години.
(5) Регистрирането става срещу представянето на лична карта, а непълнолетните се записват с ученически бележник.
(6) За деца под 6 г. библиотечни документи и други библиотечни услуги могат да се получат само от родителите или настойниците, след като се запишат за читатели.
(7) Възрастни и болни граждани могат да се запишат за читатели и ползуват услугите на библиотеката чрез свои близки, писмено упълномощени за това.
(8) Граждани с адресна регистрация на друго населено място имат право да се регистрират за читатели, да ползуват услуги в библиотеката и да заемат до 2 броя библ. документи за домашно ползуване,като платят депозит.
(9) При промяна на адреса читателят е длъжен да съобщи новия. При смяна на постоянното местоживеене, читателят може да ползува услугите на библиотеката при условията, посочени в настоящия член, т. (8).
Чл. 6. (1) Влизането в библиотеката и ползуването на услугите става само срещу представянето на заверена читателска карта.
(2) В сградата на библиотеката е забранено тютюнопушенето, консумирането на алкохол и внасянето на хранителни продукти
Чл.7.Даренията ,чието издателство е след 2000 г.се заприходяват с пореден инвентарен номер в инвентаризационните книги и КДБФ.Издава се заповед ,акт и списък на книгите .За всяка календарна година актовете започват от номер едно.
Чл.8. Протоколите ,каталозите и книгите нямат срок на давност. Премахват се морално остарели и физически изхабени библиотечни материали.
Чл.9. Не се отчисляват библиотечни материали от читателски картони. Това се прави само при смъртен случай.
Чл.10. Читателският картон стои в читателската картотека до попълване на последния ред.
Чл.11. Периодичните издания се съхраняват 10 години. След това със заповед на председателя се бракуват.
Чл.12. Енциклопедиите се отчисляват от систематичната картотека на справочния фонд само след протокол от комисия ,че са морално остарели.
Чл.13. Инвентаризация на фонда се прави на 10 години.

2. Услуги, които гражданите могат да получават в библиотеката.

Чл. 14. (1) Да заемат библ. документи за дома или ползуване в читалните зали срещу читателска карта.
(2) Да получават справки и информация за литература по дадена тема, библиографски данни за дадено заглавие, сведения за определени събития или лица по традиционни методи, или автоматизирано, указания за ползуване на библиотечните каталози, картотеки и библиографии за издирване на литература по интересуващите ги въпроси и др.
(3) Да използуват справочния апарат на библиотеката чрез каталози, картотеки, справочно-библиографски фонд или автоматизирани системи.
(4) Да участвуват в провежданите от библиотеката инициативи.

3. Заемане на библиотечни документи за домашно ползване

Чл. 15. (1) Читателите могат да заемат за дома едновременно до 3 библиотечни материали.
(2) Читателите не могат да вземат за дома следните библиотечни документи:
1. Скъпи и ценни библиотечни документи – архивни материали, справочни, библиографски и периодични издания,речници и енциклопедии- те се ползват на място в библиотеката.
Чл. 16. (1) Срокът за заемане за домашно ползуване се определя от библиотекаря за съответния библиотечен документ- 20 дни.
(2) Срокът може да бъде продължен два пъти по искане на читателя само, ако заетите библиотечни документи не се търсят в момента от други читатели еднократно. При продължаване на срока се носят всички заети библиотечни документи, за да бъде вписан в датника новия срок.
(3) Библиотекарят вписва инвентарен номер,автор ,заглавие и отдел на книгите в читателския картон.
(4) При връщане на заетите библиотечни документи, библиотекарят се подписва или въвежда по съответния автоматизиран начин информация, че са приети обратно.

4. Задължения на читателите

Чл. 17. На основание на Наредбата за запазване на библиотечните фондове, читателите са задължени:
1. Да ползуват библиотечните документи внимателно, да ги пазят чисти и да не ги повреждат.
2. Да преглеждат заетите библиотечни документи при получаването им и ако забележат повреди да съобщят на библиотекаря, който да отбележи повредите върху самия документ.
3. Да не нарушават начина на подреждането на фондовете на свободен достъп, както и приетата организация на обслужване.
4. Да не отстъпват другиму ползуването на заетия библиотечен документ през време на ползуването му.
5. Да поправят повредите, причинени на библиотечния документ през време на ползуването му.
6. Да връщат заетите библиотечни документи в срока, определен от библиотекаря и отбелязан в заемната бележка и датника.
7. Да пазят ред и тишина в помещенията на библиотеката,ако има четящи.
8. Да проявяват лоялно и коректно отношение към библиотечният специалист.
9. Читателите плащат членски внос еднократно за всяка година
в размер определен със заповед от председателя.
10.Таксите за некоректност се заплащат при връщане на книгите.В противен случай всеки месец растат с процент определен със заповед от председателя .

5. Обезщетенията

Чл. 18. Когато читателят не върне или не презапише заетите библиотечни документи в определения срок, той заплаща обезщетение, определено заповед на председателя на читалището.
Чл. 19. (1) Когато читателят повреди заетия библиотечен документ и го направи негоден за ползуване, не го върне, защото го е загубил, или по друга независеща от него причина, той може да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр, с друго по-ново издание на същото заглавие издадено след 2000 г.
(2) Освен обезщетението за невърнати библиотечни документи се начислява и предвидената сума в чл.18, ако е налице и закъснение.
Чл. 20. Когато читателят не върне заетите библиотечни документи, или не заплати предвиденото обезщетение в чл. 14 от настоящия Правилник, библиотеката при читалище “Христо Ботев 1907” – гр.Нови Искър с изпълнителен лист по реда на чл. 242 във връзка с чл. 237, б.“В“ от Гражданския процесуален кодекс образува изпълнително дело.
Чл. 21. За кражба на библиотечни документи се търси наказателна гражданска отговорност, съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс и лицето няма право да посещава библиотеката.

rpt

Мъжка група за изворен фолклор

Основана през 1985 г . от бивши танцьори . Вече 30г. работи под вещото ръководство на Елена Божкова – солистка на Мистерия на българските гласове.
Има издадена самостоятелна аудио касета ; филми в Българска национална телевизия ; техни изпълнения звучат по националните и кабелни телевизии
Има 5 златни медали от Националнии събори за народно творчество Участия в Международни фолклорни фестивали в Румъния, Гърция , Сърбия, Италия,Франция, Македония, Португалия, Египет , Турция, Босна и Херцеговина и др.

Младежки танцов състав „Искрица“

Основан през 1976 г. към кметство Нови Искър от хореографа Вълко Любенов като ансамбъл. През годините в него са работили бележити хореографи като Христо Иванов, Йордан Янакиев, Петър Захариев, Валери Гаганелов.
Колективът е носител на златни медали от V, VІ и VІІ национални фестивали на художествената самодейност, заемал е призови места в Международни фолклорни фестивали:
МФФ гр. Бургас; МФФ-Франция; Гърция; Италия; Румъния; Охрид и Битоля в Македония; Франция; Турция; Германия; Египет; Португалия и градовете Шанхай, Луоянг, Пекин в Китай;
С много амбиция и умение работи художествено-творческият екип в състав: Илияна Петрова и Ивайло Георгиев, корепетитор Илия Илиев.

Културни и исторически забележителности в гр. Нови Искър

kurilskimanastirЕдна от най-големите е Курилският манастир “Свети Йоан Рилски”. Той съществува още по време на Първата българска държава, със сигурност през втората половина на Х век при цар Петър. Малката старинна църква в него  е еднокорабна постройка с две предверия ,строени и украсявани по различно време. От 2012 г. Курилският манастир е действащ и има един монах. (още…)

Христо Ботев 1907

Искърско дефиле 277
Нови Искър 1280 София България

тел.: 02 991 62 27

e-mail: hristobotev1907@abv.bg

http://hristobotev1907 © 2014 Всички права запазени

Форма за обратна връзка

  Клубове и школи

  От епохата на Възраждането до наши дни читалище "Христо Ботев 1907" в с. Курило се е развивала театралната самодейност. В запазени спомени и документи се споменава за организирани ритуални и театрални постановки пред населението. Художествена самодейност е била ограничена до развлечения с хората и седенките, на сборовете и религиозните тържества, на сватбите и сгодявките.

  Художествената самодейност на читалището в момента е в разцвета си. Открити са много клубове и школи. Обучават се годишно над 300 деца.

  В читалището действат следните клубове и школи:
  • Детска музикална школа
  • Школа по пиано
  • Школа по изобразително изкуство
  • Детско ателие по приложни изкуства
  • Школа по шахмат
  • Курсове по английски език за ученици
  • Мъжка група за изворен фолклор
  • Детска школа по народни танци
  • Танцова школа за модерни и класически танци
  • Школа по таекуондо "IKKEN"
  • Школа за класически балет
  • Детска школа „В шоплукъ“
  • Младежки танцов състав „Искрица“
  • Школа по поп и джаз пеене
  • Женска вокална група “Омайни гласове”

  Авторитетът на школите се дължи на амбициозните и талантливи преподаватели и традициите в областта на извънучилищното обучение и доброто ръководство на читалищните дейности.

  Голяма гордост за Читалище "Христо Ботев 1907" в с. Курило е мъжката група за изворен фолклор, който скоро отпразнува своят 30-годишен юбилей.

  Читалищната библиотека е с над 18,000 книги и печатни издания
  С богатия си книжен фонд библиотеката на читалище "Христо Ботев 1907" в с. Курило е притегателен център за жителите на района - ученици, студенти и хора от различни професии.